Nationell metadataprofil för offentliga handlingar

Beskriv, gruppera och sätt sökord på handlingen och ange hur man kan få tag på den, dess olika varianter, bilagor och relaterade resurser, 17 december 2020

Senaste versionen:
https://lankadedata.se/spec/nmoh/
Denna version:
https://lankadedata.se/spec/nmoh/1.1
Föregående version:
https://lankadedata.se/spec/nmoh/1.0
Författare:
Matthias Palmér - MetaSolutions
Hannes Ebner - MetaSolutions
Roger Wallberg - Softronic
Med bidrag från:
Ulrica Bohman - Softronic
Lars Sidén - Softronic
På uppdrag av:
Ulrika Domellöf Mattsson - Naturvårdsverket
Licens:
CC-BY 4.0

Nedan ser vi ett nästan komplett exempel uttryckt i RDF formatet Turtle.

@prefix adms: <http://www.w3.org/ns/adms#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix odrs: <http://schema.theodi.org/odrs#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .
@prefix store: <https://data.naturvardsverket.se/store/> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix es: <http://entrystore.org/terms/> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .


<https://data.naturvardsverket.se/store/40/resource/22> a <https://data.naturvardsverket.se/ns/dokument/Document> ;
	dcterms:modified "2018-11-14T14:14:05+01:00"^^xsd:date ;
	dcterms:title "BAT-slutsatser för icke-järnmetallindustrin" ;
	dcterms:description """BAT-slutsatserna offentliggjordes den 30 juni 2016 i EUT
    (Europeiska unionens officiella tidning).
    Från och med verksamhetsåret 2017 ska verksamhetsutövare redogöra, i miljörapporten,
    för hur dessa slutsatser följs eller planeras att följas""" ;
	dcterms:publisher <https://data.naturvardsverket.se/store/40/resource/nvv> ;
	dcterms:subject <https://data.naturvardsverket.se/ns/dokument/ReferensdokumentBAT> ;
	dcterms:issued "2018-09-25T13:35:23+02:00"^^xsd:date ;
	dcterms:spatial <http://sws.geonames.org/2661886/> ;
	dcterms:hasVersion _:node1cs95ti5hx1 ;
	dcterms:source <https://data.naturvardsverket.se/ns/dokument/HandlingInkommen> ;
	dcterms:identifier "b31164ed-0745-4e10-84e8-60d9fe63fdfb" ;
	dcterms:date "2016-06-13"^^xsd:date ;
	foaf:page <https://metadatasok.naturvardsverket.se/detalj.html#esc_lookup=b31164ed-0745-4e10-84e8-60d9fe63fdfb> ;
	dcterms:relation _:node1cs95ti5hx2 ;
	<https://data.naturvardsverket.se/ns/dokument/documentID> "2016/1032 (EU)" ;
	<https://data.naturvardsverket.se/ns/dokument/documentType> <https://data.naturvardsverket.se/ns/dokument/Referensdokument> ;
	<https://data.naturvardsverket.se/ns/dokument/bransch> <http://data.scb.se/terms/sni/23> ;
	<https://data.naturvardsverket.se/ns/dokument/iedKod> "2.1, 2.5a, 2.5b, 6.8" ;
	<https://data.naturvardsverket.se/ns/dokument/mpfKod> "13.20-i, 27.70-i, 27.80-i, 27.100-i, 27.101-i, 31.40-i" .

_:node1cs95ti5hx1 a <https://data.naturvardsverket.se/ns/dokument/Resource> ;
	dcterms:title "Genomförandebeslut om faställande av BAT-slutsatser för ice-järnmetallindustrin" ;
	dcterms:description "BAT-slutsatserna offentliggjordes den 30 juni 2016 i EUT (Europeiska unionens officiella tidning)." ;
	<http://schema.org/contentUrl> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1032&from=EN> .

_:node1cs95ti5hx2 a <https://data.naturvardsverket.se/ns/dokument/RelatedDocument> ;
	dcterms:title "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Non-Ferrous Metals Industries" ;
	dcterms:description "BREF-dokument för icke-järnmetallindustrin" ;
	<https://data.naturvardsverket.se/ns/dokument/relationsKategori> <https://data.naturvardsverket.se/ns/dokument/Referens> ;
	<http://schema.org/contentUrl> <http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/NFM/JRC107041_NFM_Bref_2017.pdf> .
  
I exemplet nedan är elementen länkade till motsvarande uttryck i datamodellen ovan. I övrigt gäller: