Vitbok länkade öppna data

Relaterad information

Allmänt om öppna data i Sverige

Sedan PSI-lagen antogs i Sverige till följd av motsvarande EU-direktiv har utvecklingen mot öppna data i Sverige accelererat. Nedan listar kort några relevanta initiativ som bidragit till utvecklingen sedan dess.

Öppnadata.se - nationell portal

Sedan slutet på 2012 finns enligt ett regeringsuppdrag en nationell portal för öppna data i Sverige. Portalen är att betrakta som en katalog med beskrivningar av olika dataset i Sverige som är tillgängliga för vidareanvändning. Under 2014/2015 kommer portalen att gå över till att skörda dataset beskrivningar i enlighet med standarden DCAT, mer specifikt en svensk variant av den europeiska profilen DCAT-AP. Portalen har inga krav på att öppna data ska publiceras på ett speciellt sätt, t.ex. som länkade data, däremot är DCAT en standard som bygger på principerna bakom länkade data. Det vill säga, dataset beskrivningar ska ske med hjälp av RDF där vissa i förväg specificerade vokabulärer är påbjudna.

Som en del i processen att följa PSI-lagen, se nedan, förväntas offentliga aktörer allteftersom öppna upp sina data och beskriva dessa så att de blir sökbara från öppnadata.se.

E-delegationens vägledning för vidareutnyttjande

E-delegationen har tagit fram en vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information, som bygger på en checklista för att komma igång med att skapa och publicera öppna data. Vägledningen innehåller även rekommendationer för hur en myndighet kan göra information tillgänglig på olika sätt.

SKL:s ramverk för öppna data

SKL jobbar med att ta fram ett nationellt ramverk för öppna data som ska hjälpa kommuner och landsting i deras kontinuerliga arbete med öppna data.

PSI-lagen

Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) är en grundpelare för arbetet med att tillgängliggöra offentlig information.

Länkade data i Sverige

Konferenser och meetups

Konferensserien Länkade data i Sverige med meetup-karaktär har sedan 2012 anordnats varje år för att främja erfarenhetsutbytet kring aktiviteter med fokus på länkade data.

Agendor och presentationer av tidigare konferenser är tillgängliga via följande länkar:

Inom Linked Data in Business anordnas oregelbundna meetups i Malmö.

Facebook-grupp "Semantiska webben i Sverige"

Den svenska Facebook-gruppen Semantiska webben i Sverige är en knutpunkt för intresserade personer som diskuterar och utbyter erfarenheter kring länkade data och den semantiska webben.

Projekt "Kompetensförstärkning kring länkade öppna data - dialog, webbinarier och vitbok"

Projektet Kompetensförstärkning kring länkade öppna data ligger bakom denna vitbok. Förutom att ta fram vitboken anordnade projektet även webbinarier med svenska aktörer som berättar hur de använder länkade data i sin organisation.

Alla webbinarier är inspelade och tillgängliga via följande länkar:

Projekt "Länkade öppna data i Sverige - Portal och nationell statistik"

Det VINNOVA-finansierade projektet Länkade öppna data i Sverige - Portal och nationell statistik har tagit fram informationsmaterial kring länkade data och publicerat i form av en portal.

Länkade data internationellt

Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space

Boken Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space ger en ganska komplett introduktion till länkade data, samt behandlar designmönster och en rad recept för att publicera och konsumera länkade data.

Originalbeskrivning: "This book gives an overview of the principles of Linked Data as well as the Web of Data that has emerged through the application of these principles. The book discusses patterns for publishing Linked Data, describes deployed Linked Data applications and examines their architecture."

Linked Open Data: The Essentials. A Quick Start Guide for Decision Makers

Boken Linked Open Data: The Essentials ger en introduktion till länkade data utan att prata för mycket om teknik. Målgrupp är beslutsfattare.

Linked Data Patterns - A pattern catalogue for modelling, publishing, and consuming Linked Data

Boken Linked Data Patterns ät ett uppslagsverk med mönster för att modellera, publicera och konsumera länkade data.

Linked Data - Design Issues

Tim Berners-Lees samlade tankar kring Linked Data som design issue av webb arkitektur. Ett av de första dokumenten som beskriver idén bakom länkade data.